Historie

Při představování historie našeho centra je dobré začít hned u názvu. Ne vždy to byl totiž NADOSAH. Začátky zařízení jsou spojené s názvem D – STOP. Své sídlo měl tehdy v budově bývalého Krasu v Bystřici nad Pernštejnem a již od samého začátku patří pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

 

Provoz byl zahájen 30. 10. 1996 a rok fungoval jako protidrogové a krizové centrum. S rokem 1997 přibyl nový přívlastek, a to Klub volného času. Pořádaly se tu různé akce jako cvičení, diskotéky, výtvarné kroužky, uživatelé si tu psali úkoly do školy apod. Od konce roku 2000 došlo k rozvoji tzv. peer programů, tj. programů založených na vrstevnickém přístupu. Začalo se intenzivněji pracovat s dobrovolníky. Rok na to (2001) došlo nejen ke změně názvu, ale především prostor. D – STOP jako centrum prevence a klub volného času se přestěhoval do prostor za muzeem, tehdy ještě nerekonstruovaných.P1010032 V té době sklízely úspěch dramatické dílny, výlety a výšlapy do okolí. Nový prostor také přinesl zkvalitňování služeb. Více se začalo zaměřovat na nízkoprahovost zařízení.


Koncem roku 2003 se obměnil pracovní tým a s ním i nové služby centra. Pozornost se více zaměřila na programy primární prevence. Pro uživatele se pořádaly výjezdové akce, zavedly se klubové večery (karnevaly, vánoční párty atd.).

V roce 2004 začala probíhat rekonstrukce současných prostor zařízení a současně se také poprvé v historii centra uskutečnily první adaptační kurzy. Tyto kurzy umožňují nově vznikajícím kolektivům v 6. ročnících ZŠ a 1. ročnících SŠ lépe se seznámit při neformálních situacích. Pomáhají navodit pozitivní vztahy nejen mezi spolužáky navzájem, ale také mezi žáky, studenty a třídním učitelem.

O rok později v únoru 2005 byly oficiálně otevřeny nově zrekonstruované prostory centra Nadosah. Rok 2006 přinesl v historii centra zásadní změnu spojenou s názvem zařízení. Označení D – STOP se přestalo užívat a novým názvem je NADOSAH – centrum prevence. nadosahHlavním důvodem změny názvu byla častá spojitost centra pouze s protidrogovou prevencí a krizovým centrem.

Od roku 2007 je poskytováno pracovnímu týmu metodické vedení a pravidelné supervize. Služby centra se stabilizovaly a postupně došlo k jasnému vytyčení. 1.10.2007 je udělena zařízení od Výboru pro udělování certifikací při MSMT certifikace č.15/07/CE na programy specifické primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci školní docházky s platností do 31.12. 2010. Podoba zařízení se ustaluje. Našim uživatelům můžeme nabídnout nízkoprahový klub, terénní sociální službu (streetwork), která započala únorem roku 2008, a programy primární prevence na základních a středních školách. Naši cílovou skupinou jsou děti a mládež od 12ti do 20ti let. Snahou je získat externí pracovníky a více stálých dobrovolníků. Záměrem je také zkvalitnit spolupráci s organizacemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží. Jsme sociální službou a z toho vyplývá naše náplň – poskytujeme odbornou pomoc, informujeme, podporujeme a snažíme se přispívat ke zkvalitnění života dospívajících. Nadosah se spolupodílel na vytvoření stávajících možností v Bystřici nad Pernštejnem pro neorganizované děti a mládež a hledá způsob jiných alternativ, ať už je to zřízení legální stěny tzv. freezone pro sprejery DSCN1890 či garantuje a významně se podílel i na vzniku skateparku ve městě, který byl měl být odrazovým můstkem pro využití jiných volnočasových aktivit. Mladým místním nadšencům skateboardingu jsme pomáhali s psaním projektu na projekt Vpohybu od Nadace Vodafone (v projektu byli úspěšní a získali částku 200 000 Kč) a doprovázeli je při jednáních s městem.   Slavnostn_oteven_skateparku_2_6_2009_013

 

 

V roce 2008 zařízení naplnilo standardy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a získalo osvědčení kvality poskytovaných služeb na dobu tří let do 31.5. 2010. Jsme také členy České asociace streetwork o.s. (ČAS o. s.) a pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihomoravském kraji a na Vysočině (PS NZDM NUTS II. JV). Nedílnou součástí zkvalitnění práce bylo i vybudování nové kontaktní místnosti pro poradenství a sdílení s uživateli v září roku 2008. V roce 2009 prošel Nadosah vnitřním auditem organizace, který prověřil kvalitu služeb v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V druhém polovině roku bylo hlavním úkolem stabilizace týmu. Nadosah se prezentoval už tradičně řadou akcí pro veřejnost či pro samotné uživatele (Den dětí, Funny fest – festival netradiční hudby, slavnostní kolaudací skateparku, Graffity Jamem, akcí pro děti, kteří jsou klienti sociálního odboru města Bystřice n.P., zapojením se do kampaně PřesČAS o povědomí nzdm a mnohé jiné). Významným počinem či úspěchem v tomto roce byla spolupráce s Českou asociací Streetwork o aktivní zapojení se na natáčení dokumentárního filmu „Čekárna na dospělost“ – film, který ilustruje práci NZDM a život uživatelů, kteří takové zařízení navštěvují. Film byl odvysílán na začátku roku 2010 na ČT 2 v hlavním vysílacím čase v rámci večera na téma: Rok dítěte. Pokud se vrátíme ještě do roku 2009, tak jsme zaznamenali zvýšený zájem o naše preventivní programy či adaptační kurzy, které realizujeme.

 

 

Rok 2009 je pro Nadosah nejúspěšnějším rokem historie: a to hned z několika důvodů, ale na vrcholu se týčí 2 významná ocenění. Každoročně udělované ocenění od České asociace Streetwork (www.streetwork.cz) a Nadace Vodafone za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb ocenění ČASovaná bota 2009 měl letos v kategorii Osobnost roku vítěze Roberta Knebla – vedoucího tohoto zařízení a aby toho nebylo málo tak Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež získalo čestné uznání a skončilo na stříbrné až bronzové příčce v kategorii Pracovní tým roku 2009. Historicky asi už neopakovatelná záležitost se proměnila z přání a snů pracovníků i samotného vedoucího ve skutečnost. 12.4.2010 jsem si tak šli převzít tyto významné ocenění přímo do Prahy na slavnostním předání. Ocenění nás těší o to více, že o postup mezi 3 nejlepší hlasovali přidělením bodů kolegové z oboru z celé ČR.

tm

 

 

 

V roce 2010 se Nadosah se stal členem nově vznikající nadregionální skupiny terénní práce tzv. Fóra terénní práce (http://forumtp.webnode.cz). Nadosah se oficiálně rozčlenil na Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Nadosah – centrum prevence.

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je od 1.1.2010 na dobu tří let získalo finanční podporu z Individuálního projektu Evropských strukturálních fondů v ČR z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz) a Nadosah – centrum prevence z Individuálního projektu Evropských strukturálních fondů v ČR, od MŠMT v rámci operačního vzdělání Konkurenceschopnost od 1.5.2010 též na období tří let.

V dubnu 2010 jsme si založili Facebook (Nadosah – NZDM) pro intenzivnější práci s uživateli a prezentování se svojí činností. V klubu se rozjela práce s uživateli v rámci tématických měsíců např. Bezpečný internet apod. Prezentovali se v rámci Dne dětí dnem otevřených dveří, Graffity Jamem, reagovali na potřeby a zakázky našich uživatelů (výlet do Vodního ráje Jihlava, pomoc uživatelům s projektem na získání finančních prostředků na ozvučovaní techniku a aparaturu od Make Connection, opět realizace akce pro děti, kteří jsou klienti soc. odboru aj.) Ke konci roku 2010 se chystá spuštění nových webových stránek jak pro Nadosah – nzdm (nadosah-nzdm.cz), tak pro Nadosah – cp. (prevence-ochzr.cz), stávající aktuální informace ovšem stále lze najít na www.zdar.charita.cz.

 

"Zařízení má za sebou cestu již značných úspěchů, ale i velkých změn a mnoho nás ještě čeká, ale společně se svými kolegy, věřím, že naše práce má význam a smysl. Za jejich podporu jim velmi děkuji."

(Bc. Robert Knebl, vedoucí zařízení Nadosah do března 2011)