registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Provozní doba

 

 

 

 

nízkoprahový

klub

MLADŠÍ

nízkoprahový

klub

STARŠÍ

terénní sociální

práce

individuální práce s uživatelem *

pondělí

13:30 - 16:00

16:30 - 19:00

 

*

úterý

17:30-19:00

17:30-19:00

13:30-17:00

*

Středa

16:30 - 19:00

13:30 - 16:00

 

*

čtvrtek

13:30 – 16.00

16:30 - 19:00

 

*

Pátek

13:30 - 17:00

16:00 - 19:00

 

*

 

 

* Individuální práce s uživatelem je realizována na základě předchozí domluvy či konkrétní potřeby uživatele

 

- terénní sociální práci realizujeme ve formě „prodloužená ruka klubu“, proto, pokud by se v letních měsících výrazně snížil  počet uživatelů na klubu, nahradíme část ambulantní služby  terénní sociální prací a naopak

 

 

  
Poskytované služby

Nízkoprahový klub Nadosah

 • bezpečné místo, kde mohou mladí lidé nejen najít podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní zájmy
 • přístup do nízkoprahového klubu není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak v pohybu v prostoru klubu, tak ve volbě činnosti
 • nabídka řady programů a vybavení dospívajícím pro smysluplné trávení volného času
 • význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem umožňuje si v přirozeném prostředí popovídat nebo dostat odpověď na otázky, které je tíží
 • vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí, užívání alkoholu, tabáku či jiných drog

Terénní sociální práce (streetwork)

 • vyhledávání, monitoring a nabídka pomoci uživatelům v jejich prostředí (sídliště, ulice, parky, hřiště, nádraží, supermarkety aj.)
 • pomoc při řešení problémů, naplnění pasivního trávení volného času a nabídka vhodných alternativ (frisbee, hakisák, legální plocha, koncerty aj.)

Online individuální práce - facebook

 • prostor pro komunikaci s cílovou skupinou prostřednictvím sociální sítě
 • bezprostřední předávání informací týkajících se poskytovaných služeb

Individuální práce s uživateli

 • bezpečný prostor, kde mohou uživatelé soukromě a ve vymezeném čase mluvit s pracovníky v Kontaktní místnosti o tématech, která jsou pro ně důležitá

 

 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • CO NABÍZÍME:

  Sociální služba – informační servis, doprovodná práce, situační intervence, případová práce, kontaktní práce, práce s blízkou osobou, poradenství atd....

  Volnočasové aktivity – stolní fotbálek, stolní tenis, deskové a stolní hry( osadníci s katanu, jungle speed, sázky a dostihy, karty, scrable, monopoly,..), boxovací pytel, breakedance, rap, beatbox, PC

  Akce klubu – viz program na hlavní stránce – např. kulinářská dílna, tvořivá dílna, filmaře, výjezdové akce, nocovky, koncerty aj.

  CÍLOVÁ SKUPINA

  Jedná se o děti a mládež ve věku 10 až 20 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

  Služba nemůže být poskytnuta osobě, která na základě svého psychického či fyzického zdravotního stavu není schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

   

  CÍLE

 • předávání informací a informačních materiálů, které uživatelům napomáhají zvyšovat povědomí o světě a společnosti, ve které žijí.
 • snížení sociálních rizik vyplývajících z nepříznivé životní situace
 • zvýšení schopností a dovedností uživatelů aktivně a samostatně řešit svoje problémy (např. komunikace s vnějším světem)
 • vytváření prostředí, ve kterém se otevírají tabuizovaná témata a kde  uživatelé služby společně s pracovníky řeší svoje problémy.
 • podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
 • vytváření podmínek pro realizaci vlastních aktivit a trávení volného času
 • zvyšování povědomí a učení uživatele respekovat společenské normy a pravidla
 • ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • NÍZKOPRAHOVOST = služba je realizována tak, aby byla zájemci/uživateli maximálně dostupná - služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně (uživatelé nemusejí uvádět osobní údaje, pracovníci mohou po uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní a odborné poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení), provozní doba odpovídá potřebám uživatelů, není potřeba pravidelná docházka, nabízené aktivity a činnosti jsou dobrovolné.
 • RESPEKT = uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržujeme jejich práva
 • MLČENLIVOST = pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP = pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobností aj.)
 •  
  Poslání

  NADOSAH - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práci.