Hledám svou cestu k dospělosti

Veřejný závazek

Poslání

Centrum prevence realizuje program dlouhodobé primární prevence, který pomáhá upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování.

Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, v komunikačních dovednostech,
toleranci a v přijetí odpovědnosti za své chování. (Zneužívání legálních a nelegálních návykových
látek, agresivita, vandalismus apod.).

Poskytované služby

 • Program dlouhodobé primární prevence (dále program DPP)
 • Program selektivní primární prevence (dále program SPP)
 • Realizace adaptačních kurzů
 • Základní poradenská činnost pro žáky/studenty
 • Základní konzultace pro učitele

PROGRAM DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Cílovou skupinou pro primární prevenci jsou třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.
 • Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a rodiče žáků/studentů.
CÍLE
Hlavním cílem primární prevence je, abychom v maximální možné míře předcházeli a současně redukovali míru rizik spojených s rizikovým chováním.
Program je podřízen základním principům a cílům preventivního působení v rámci školní docházky:
 • podpora pozitivního třídního klimatu,
 • zvýšení sociálních schopností, znalostí a dovedností žáků či studentů ve vztahu ke zdravému způsobu života
 • ovlivnění postojů žáků a studentů tak, aby došlo k minimalizaci násilného a nesociálního chování, závislostem, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, užívání legálních či nelegálních drog, sexuální promiskuita apod.)
 • snížení rizikového chování ve společnosti,
 • efektivnější zvládání obtížných životních situací.podpora pozitivního třídního klimatu
ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 • návaznost a systematické plánování
 • důraz na interakci a aktivní zapojení
 • využívání modelu: znalosti - postoje - chování (KAB model)
 • mlčenlivost
 • zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
 • aktuálnost a flexibilita
 • individuální a celostní přístup
 • sdělování pravdivých informací

PROGRAM SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

CÍLE PROGRAMU SPP

Těžiště práce v selektivní primární prevenci je identifikování konkrétního rizikového chování, kdy cílenost je již úzce zaměřená na dané riziko:

·         předcházet, zmírňovat či zastavovat rozvoje rizikového chování, prioritně ovlivňovat postoje žáků rizikové skupiny tak, aby došlo k minimalizaci   násilného a nesociálního chování, závislostem, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, užívání legálních či nelegálních drog, sexuální promiskuita apod.),

·         podporovat pozitivní třídní klima, zasahující všechny členy skupiny (žáky třídy), formou zážitkové pedagogiky

·         zprostředkovávat konkrétní východiska a pomáhat nastavit opatření vedoucí k minimalizaci rizik ve škole, resp. v rizikové skupině,   Hlavním cílem selektivní primární prevence tedy je, v maximální možné míře předcházet, zmírňovat a zastavit rozvoj rizikového chování. V návaznosti na  hlavní cíl jsou uvedeny i tři úrovně obecných cílů specifické primární prevence:

·         pokud se u některých jedinců nedaří zabránit nástupu rizikového chování, je třeba toto zahájení oddálit alespoň do co nejvyššího věku a pokusit se minimalizovat rizika spojená s tímto jednáním jak z hlediska jedince, tak i společnosti,

·         na jedince, u kterých se nepodařilo zabránit zahájení rizikového chování, je třeba dále působit a motivovat je k upuštění od této činnosti a podporovat je k životnímu stylu, který není spojen s rizikovým chováním a současně u nich minimalizovat rizika s ním spojená,

·         v případě rozvoje rizikového chování zajistit adekvátní prostředky ochrany před dopady tohoto jednání a motivovat jedince k využití specializované pomoci v poradenské nebo léčebné oblasti.

Program selektivní primární prevence podporuje osobnostní rozvoj členů cílové skupiny, kteří jsou součástí společenství dané třídy, tudíž je zřejmá zaměřenost programu i na ostatní žáky a směřuje k tomu, aby:

·         si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem, ·         se bezpečně orientovali v konfliktních a krizových situacích souvisejících se zdravím, mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, dovedli je rozpoznávat, uměli na ně adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost za bezpečí své i druhých,

·         dokázali zaujímat vlastní postoje k uplatňování zdravého způsobu života ve prospěch řešení aktuálního problému,

·         si uvědomovali mechanismy vzniku a průběhu závislosti na návykových látkách,

·         uplatňovali přesvědčivou argumentaci vůči vrstevníkům v souvislosti s odmítáním návykových látek atd.,

·         si utvořili odmítavý postoj k návykovým látkám.

Dílčí cíle programu SPP vycházejí z konkrétní zakázky dané školy, z níž se pak odvíjí cíle společné práce. Není tedy možné je obecněji charakterizovat.

CÍLOVÁ SKUPINA

Primární cílovou skupinou jsou žáci (4. – 9. třída ZŠ), kteří jsou více ohroženi vznikem a rozvojem rizikového chování a v návaznosti s tím třídní kolektivy, kde se členové této skupiny vyskytují.

Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, rodiče ohrožené skupiny žáků a rodiče žáků.

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner