Hledám svou cestu k dospělosti

2. stupeň ZŠ

6. třída

 • Startujeme!

Proměna kolektivu, nově vzniklý kolektiv a přechod na druhý stupeň, to jsou zásadní momenty, kterým se program věnuje. Program směřuje k hlubšímu seznámení se žáků navzájem (především v případě nově vzniklých kolektivů), k vytvoření či posílení pozitivních vazeb mezi žáky a k pomoci s vytvořením přátelské atmosféry, atmosféry pomoci a spolupráce ve třídě. V programu jsou využity techniky zaměřující se na sebeprezentaci žáků, umění naslouchat druhým, komunikovat se spolužáky a také techniky zaměřující se na spolupráci celého kolektivu. V neposlední řadě má také třídní učitel možnost více se seznámit se svojí třídou a neformální formou také navázat vztah důvěry a vzájemné komunikace.

 • Online svět a já

Blok se věnuje tématu online světa a života v něm. V rámci bloku se žáci prostřednictvím technik zážitkové pedagogiky či rolových aktivit zamýšlejí nad tím, proč je pro ně internet lákavý, jaké nástrahy na ně mohou v prostředí online světa čekat, jak se chovat na internetu bezpečně, jaké údaje o sobě na internetu sdělovat nebo jak může pohyb na internetu ovlivnit i náš reálný život.


7. třída

 • Třída a její svět

Blok se věnuje tématu vztahů mezi chlapci a děvčaty v rámci třídního kolektivu. V rámci bloku mají žáci možnost zamyslet se nad tím, zda nebo jak jsou světy kluků a holek odlišné, v čem jsou si naopak podobné a proč je dobré, aby byly tyto světy v rámci třídy propojeny. Program cílí na podporu vzájemného respektu obou pohlaví. Během programu se mají žáci také možnost zamyslet nad fungováním jejich třídy a nad tím, co by bylo třeba dále rozvíjet či zlepšovat.

 • Dvě strany mince

Daný blok cílí na zopakování a prohloubení znalostí z oblasti legálních drog, podání bližších informací
o nelegálních drogách a dalších rizikových formách závislosti. V rámci bloku se žáci zamýšlejí nad tím, proč lidé užívají/odmítají drogy, jaké jsou negativní dopady závislostního chování na život člověka v oblasti jeho zdraví, ale také v oblasti sociálních vztahů (rodina, přátelé, práce atd.). Cílem bloku je podpořit vytvoření či upevnění negativního postoje k užívání návykových látek.

 

8. třída

 • Můj život, můj svět

Blok se věnuje tématu životních hodnot. V rámci bloku se mají žáci možnost zamyslet nad tím, co životní hodnoty pro člověka představují, jakou hrají v životě člověka roli, zda a jak ovlivňují naše názory či rozhodnutí, nebo zda se v průběhu lidského života hodnoty proměňují. Na programu se žáci mají možnost zorientovat ve svých vlastních životních hodnotách, v rámci jednoduchých aktivit budou také reflektovat vlastní názory či postoje k nejrůznějším společenským tématům.

 • Láska je láska

Blok se věnuje tématům jako je gender a partnerské vztahy. V rámci bloku mají žáci možnost zamyslet se nad tématem genderových předsudků a stereotypů, nad podobou svého ideálního partnera nebo nad tím, co vše podle nich partnerský vztah zahrnuje, jak se takový vztah buduje a co vše ho může nabourat. Program se mimo jiné dotýká také témat jako je sex, nevěra, zakládání rodiny nebo manželství. Na průběhu programu i tématech, které se během něj otevírají, se z velké části podílejí samotní žáci.


9. třída

 • Karta na sebe

Blok se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků. V rámci bloku žáci trénují a zdokonalují své sociální kompetence jako je schopnost optimální sebeprezentace, adekvátní sebeprosazení, komunikační dovednosti (asertivní komunikace, přirozenost při navazování sociálních kontaktů a další), nenásilné řešení konfliktních situací, schopnost empatie nebo adekvátní práci s médii. V rámci bloku budou žáci aktivní formou pracovat na zlepšení a zdokonalování kompetencí potřebných v jejich dalším životě (přechod na střední školu, pracovní prostředí, život v partnerských vztazích apod.).

 • Já a moje finance

Blok se věnuje tématům jako jsou peníze a jejich funkce, osobní rozpočet a jeho položky, spoření, půjčky, úvěry a zadlužování. V rámci bloku mají žáci možnost získat či rozvíjet dovednosti a znalosti spojené s tématem finanční gramotnosti. Nejedná se o stroze informační program, žáci témata reflektují na základě vlastních zkušeností, zážitků nebo jednoduchých rolových aktivit.

 • Emoce - koření života

Cílem programu je základní vhled do problematiky emocí - poznat je, pojmenovat je a zároveň ukázat, jak s nimi můžeme pracovat. Program je také zaměřený na stres a s ním související pojmy jako je eustres, distres a jeho spouštěče a související psychosomatiku. Žáci si také vyzkouší několik základních technik ke zvládání svých emocí a také stresových situací.

 • Končím a začínám (květen/červen)

Žák si ujasní, co očekává od svého budoucího života a zároveň bude mít příležitost si zrekapitulovat období strávené na základní škole (ve vztahu ke spolužákům, učitelům, škole jako celku). V rámci programu mají žáci možnost otevřeně reflektovat fungování svého kolektivu, vzájemně se ocenit, podpořit, povzbudit v dalších životních krocích. Blok sám již svým zaměřením jasně určuje, že je umisťován na konec školního roku.


Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner