Hledám svou cestu k dospělosti

Programy školské primární prevence

1. stupeň ZŠ

1. třída

 • Pravidla nejsou strašidla

Obsahem bloku je práce s pravidly. Blok se věnuje pravidlům a jejich funkci. Žáci se za pomoci pohádkového příběhu seznamují a zamýšlí nad pravidly a tím proč jsou pravidla důležotá. Proč je nutné umět se jimi řídit a zároveň si osvojují základní pravidla společné práce a fungování v rámci kolektivu.

 • Táhneme za jeden provaz

Tento blok se zaměřuje na rozvoj a podporu kamarádských vztahů uvnitř třídního kolektivu. Program se snaží zdůraznit, že ne vždy musí být každý s každým nejlepší kamarád, ale je nutné být schopní společně pracovat a vzájemně se respektovat. V rámci programu mají žáci možnost uvědomit si výhody spolupráce a vzájemné pomoci v rámci třídy.

2. třída

 • Neboj se!

Blok je zaměřen na uvědomění si, že strach patří k životu a že je důležité se naučit s ním pracovat - může nás pouze posunovat, omezovat, ale také chránit. V rámci bloku se žáci seznamují s tím, jak předcházet nebezpečným situacím a jak se starat o své bezpečí.

 • Nenič své chytré tělo

Daný blok se obecně věnuje tématu zdravého životního stylu a prevenci rizikového trávení volného času. V rámci bloku se žáci zamýšlejí nad tím, co jejich tělu prospívá a co mu naopak škodí, věnují se tématu zdravého a nezdravého stravování a také se zamýšlí nad tím, jak je dobré trávit svůj volný čas.

3. třída

•      Kolik co stojí?

Blok se věnuje základům finanční gramotnosti, zaměřuje se na uvědomění si hodnoty peněz a na základy hospodaření s nimi. Za pomoci aktivit a interaktivních technik se žáci zamýšlejí nad tím, kde se peníze berou nebo za co všechno se musejí peníze platit.

•      V čem jsme stejní a v čem jiní

Blok se zabývá tématem jinakosti v rámci třídy. Děti se v rámci programu zamýšlejí nad tím, zda jsou všichni ve třídě stejní, co mají se spolužáky společného a co je naopak odlišuje. Program cílí na uvědomění si toho, že jinakost mezi lidmi je běžná a že proto není důvod vnímat ji negativně.

4. třída

 • Vandal je barbar

Daný blok je zaměřen na ujasnění si hodnoty věcí, jak svých, tak i ostatních. V rámci bloku se žáci seznamují s pojmem vandalství, učí se vandalství odlišovat od jiných forem nevhodného chování
a přemýšlí o tom, jaké důvody mohou člověka k vandalství vést nebo jaké postihy mohou vandala potkat.

 • Moře emocí

Blok se zaměřuje na práci s emocemi. V rámci bloku se žáci učí pojmenovat nejrůznější emoce, zamýšlejí se nad svým vlastním prožíváním a mají možnost si uvědomit, že součástí našeho života jsou emoce pozižibní i negativní. Náplň programu specificky směřuje k náhledu na prožívání emocí jako je smutek, lítost, stestk, naštvání. Program pracuje s příkladem ztráty blízkého přítele, který se odstěhuje, a to formou pohádkového příběhu.

5. třída

•      Já a třída

„Ne každý s každým musí být zrovna kamarád, ale jde o to se respektovat.“

Blok se zaměřuje na téma vztahů uvnitř třídního kolektivu. V rámci programu se žáci zamýšlejí nad fungováním jedince v rámci třídy (skupiny), co může udělat třída pro jednotlivce a co může naopak udělat jedinec pro třídu. Cílem bloku je také poukázat na to, jak se může cítit vyčleněný spolužák, jak lze řešit potenciální situace vyčleňování z kolektivu a také jak těmto situacím účinně předcházet.

•      Nechci, díky!

Tento blok se věnuje tématu návykových látek a závislostí. V rámci bloku se žáci seznamují s vymezením pojmu droga. Blok dále cílí na uvědomění si rizik spojených s užíváním alkoholu, tabáku, marihuany, energetických nápojů a také nadužívání tzv. virtuálních drog (internet, chytré telefony, online hry apod.). Blok se snaží podpořit vytvoření negativního postoje k užívání návykových látek u žáků, snaží se podpořit schopnost samostatného rozhodování a umění říci návykovým látkám jasné NE.

Další bloky nabízené na 1. stupni ZŠ

•      Bezpečně online! (doporučeno pro 4. třídu)

Blok se zaměřuje na seznámení žáků s riziky neuváženého pohybu v online světě, především je zacílen na rizika spojená se sdělováním osobních údajů na internetu, komunikaci s neznámými lidmi přes sociální sítě nebo sdílení nevhodného obsahu na sítích. V rámci bloku se žáci formou prožitku seznamují s možnými úskalími využívání internetu a sociálních sítí, zároveň získávají znalosti a dovednosti umožňující jejich bezpečné využívání.

•      Já pro třídu, třída pro mě (doporučeno od 3. třídy)

Jedná se o blok zaměřený na komunikaci a spolupráci v rámci třídního kolektivu. V rámci bloku budou využity prvky zážitkové pedagogiky, skupinové práce nebo kooperativní techniky, které mají za cíl vzájemnou komunikaci, spolupráci a domluvu mezi žáky. Za pomoci jednoduchých her a aktivit budou žáci trénovat a reflektovat vlastní zapojení ve skupině, roli ve skupině nebo schopnost komunikace se spolužáky.

 

Strana 2 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner